معرفی

سامان خاک سفیدی
تلفن:
37630098-054
نمابر:054-37630098
رایانامه:khaksefidi@gmail.com
    

اهم وظايف مدیر امور آموزشي مجتمع:

• نظارت بر ثبت نام و تعیین واحد دانشجویان رشته های مختلف مجتمع
• رسیدگی به برنامه های آموزشی مجتمع و اظهار نظر در مورد تغییر یا توسعه آنها
• مطالعه واتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان
• نظارت بر صدور گواهینامه پایان تحصیلات و ریز نمرات و تاییدیه مدارک تحصیلی
• نظارت بر امور مربوط به وظیفه عمومی دانشجویان و صدور گواهی اشتغال به تحصیل آنان
• نظارت بر امور نقل و انتقال دانشجویان با توجه به مقررات و ضوابط تعیین شده
• برقراری ارتباط با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی در داخل یا خارج از کشور به منظور مبادلات دانشجوئی و آموزشی
• تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات رشته های مختلف و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح.