معرفی

دکتر احمد نور وحیدی
تلفن:
37630098-054
نمابر:
رایانامه:ahmadnoorvahidi@gmail.com

    

شرح وظايف مديريت تحصيلات تكميلي مجتمع:    

• اداره كليه امور آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلی
• انجام امور مربوط به ثبت نام پذيرفته شدگان جديدالورود دوره هاي كارشناسي ارشد
• انجام امور مربوط به اطلاع رساني دقيق و سريع واحدهاي مختلف به مراجع مختلف
• ارائه گزارش هاي عملكرد سالانه مديريت تحصيلات تكميلي
• تهيه مجموعه هاي مجلد آئين نامه ها و بخشنامه هاي دوره هاي تحصيلات تكميلي
• اداره کليه امور آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي با هماهنگي معاونت محترم آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه
• ارزيابي پيشرفت علمي و عملي تحصيلي دانشجويان مقاطع کارشناسي‌ارشد و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي آنان
• انجام امور کميته‌هاي برنامه‌ريزي تحصيلات تکميلي در ارتباط با برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه، تغيير برنامه درسي، توسعه آنها، تهيه برنامه رشته‌هاي جديد و تجديد نظر در آن، تنظيم آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
• انجام امور مربوط به تأسيس رشته‌هاي تحصيلي جديد از تنظيم مدارک تا هماهنگي‌هاي لازم در زمينه انجام مکاتبات با دبيرخانه شوراي‌عالي گسترش جهت دريافت مجوز
• انجام خدمات آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي از پذيرش، ثبت‌نام، امتحانات تا فارغ‌التحصيلي يا اخراج، انصراف، ترک تحصيل، مشروطي و همچنين آموزش رايگان، نظام وظيفه، مکاتبه با دانشگاه مقطع قبل دانشجو جهت دريافت تأييديه تحصيلي و... و نظارت بر حسن اجراي خدمات آموزشي در دانشکده‌ها، پژوهشکده‌ها و گروه‌هاي موجود در دانشگاه
• برنامه‌ريزي براي گسترش دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه در قالب برنامه‌هاي کلان دانشگاه و کوشش جهت و تحقق آن
• تهيه و پيشنهاد بخش‌نامه و دستورالعمل‌هاي مختلف آموزشي در مقاطع با همكاري مسئولان ذي‌ربط
• تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه‌هاي آموزشي دانشگاه در مقاطع کارشناسي‌ارشد در چهارچوب قوانين دفتر گسترش آموزش عالي به گروه‌ها و نظارت بر اجراي آنها پس از تصويب
• جمع‌آوري، تنظيم و ارسال ظرفيت پذيرش دانشجو براي آزمون کارشناسي‌ارشد به سازمان سنجش
• مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي و تنظيم برنامه‌هاي درسي و برنامه‌ريزي زمان‌بندي ثبت‌نام و امتحانات مقاطع کارشناسي‌ارشد و نظارت بر اجراي آن
• نظارت بر اجراي دقيق مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده‌ها
• بررسي درخواست تمديد سنوات تحصيلي و مهلت خاتمه پروژه دانشجويان
• برگزاري جلسات شوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه و تنظيم دستور جلسات آن
• تهيه و انتشار مجموعه‌اي در خصوص نحوه تهيه، تدوين و اصول نگارش پايان‌نامه‌ها در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي
• تهيه و تنظيم آمار دانشجويان کارشناسي‌ارشد و ارسال به واحدهاي مختلف
• همکاري مستمر در خصوص ارسال يک نسخه از پايان‌نامه‌ها و چکيده‌هاي فارغ‌التحصيلان دوره‌هاي کارشناسي‌ارشد و دکتري به مرکز اطلاعات علمي ايران.