اعضای هیات علمی

  عبدالرشید جام نیا
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ar.jamnia@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  احمد نور وحیدی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ahmadnoorvahidi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مجید کریم زاده
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

karimzadeh@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد رضا ساسولی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

sasouli@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  امام بخش تیره عیدوزهی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

e.eidouzehi@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  


  منصور نیک پناه
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

m.nikpanah@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  عراز نطری
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

araznazari@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  راضیه گلدرزهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

ar.jamnia@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سعید سپاهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

saeedsepahi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محسن دهمرده قلعه نو
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

dahmarde.mohsen@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سامان خاک سفیدی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

khaksefidi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی