اعضای هیات علمی

  مرتضی یوسفی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mo.yousefi@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  ملیحه میری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

malihe.miri@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 

  وحید رضا امیر اسماعیلی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

v.amiresmaeili@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مریم ناجی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  پرویز حسینی سرجو
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

p.hosseini.s@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
 
  مریم عاشوری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
   شایسته طباطبایی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

shtabatabaey@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد اکبرشیخ زاده
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسیفنلوری اطلاعات

noornet1@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 


  طاره شکوهی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محبوبه خمری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mahboobe.khammari@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  منصوره پوره جعفر
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

m.s.pourjafar@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی