معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

آقای دکتر محمد طاهر میرکزهی

استادیار تغذیه طیور

تلفن: 37633387-054
نمابر:
رایانامه: mt_mirakzehi@yahoo.com
  m.mirakzehi@saravan.ac.ir

    

اهم وظايف معاونت اداری مالی و مدیریت منابع مجتمع:

همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
• نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراداری، استخدامی، مالی و معاملاتی دانشگاه
• نظارت و رسیدگی برحسن اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه
• ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود
• رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف
• ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر
• اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
• شرکت در شوراها، کمسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
• نظارت، رسیدگی و پیگیری تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط
• تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه
• انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط
• بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح
• همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.