مهندس مجید پازند
تلفن: 37643386-054
نمابر:
رایانامه:


شرح وظايف مدیر امور اداری و پشتیبانی مجتمع:

• رهبری و نظارت بر حسن انجام اقدامات جاری واحد های تابعه
• پیش بینی و تهیه نیازمندی های واحدهای مختلف با هماهنگی امور مالی
• اداره امور دبیرخانه
• اتخاذ تصمیم در مورد برنامه های کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی بین آنها
• تهیه متن آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل های لازم اداری جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات
• همکاری با امور مالی در امر تنظیم بودجه واحدهای تابعه
• نظارت و مراقبت در اجرای مقررات انضباطی کارکنان
• بررسی و نظارت بر امور استخدامی کارکنان
• نظارت بر امر ارزشیابی کارکنان
• کنترل ورود و خروج کارکنان
• اتخاذ تصمیم در مورد توزیع اموال و مایحتاج واحدهای مختلف
• تهیه و تنظیم نمودار سازمانی به شرح وظایف واحدها با کمک گروه تشکیلات و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح
• بررسی و ایجاد امکانات رفاهی برای کارکنان
• پیگیری مطالبات قانونی و حق و حقوق کارکنان براساس ضوابط و مقررات
• برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری، نظارت و هماهنگی در واحدهای تحت نظارت.