شرح وظایف اداره تدارکات

بررسي درخواستهاي رسيده وارجاع به كارپردازان
رسيدگي به برگهاي استعلام بهاي دريافتي وارجاع مجدد آنها به كارپرداز
راهنمايي كارپردازان در تهيه اقلام مورد نياز
رسيدگي به امضاي اسناد خريد براي تطبيق با مقررات مربوطه وامضاي نهايي
تهيه پيش نويس آگهي هاي مناقصه،خريد و نامه هاي مربوطه
كسب نظرات واحدهاي درخواست كننده كالا از نظر كنترل چگونگي اقلام خريداري شده پس از تحويل كالا
ارائه راهنماييهاي لازم درباره مشخصات و كميت اقلام تداركاتي
نظارت بر تنظيم اسناد خريد و بررسي مدارك ضميمه آنها
نظارت بر تنظيم دفاتر موجود و مصرفي انبار و نگاهداري حسابها
انجام بررسيهاي لازم براي شناخت بازار وآگاهي از نوسانات قيمت ها
تهيه پيشنهادهاي لازم براي فروش،تعويض كالا،وسايل اسقاط و غيراسقاط و نامناسب.
تقسيم كارها بين كارپردازان وراهنمايي آنها
تهيه گزارش عملكرد
انجام ساير امور محوله ازسوي مقام مافوق

  کارشناس واحد تدارکات: عبدالجلیل بارانزهی
  تلفن:05437631012