مدیریت امور مالی

آقای جاوید حمیدی فر
تلفن:
37633900-054
نمابر:
رایانامه:


شرح وظايف مدیر امور مالی مجتمع:

• امضا اسناد، سایر مدارک مالی، چکهای صادره مربوط به حسابهای مجتمع

• برنامه ریزی و تعیین روشهای مناسب جهت انجام امور جاری و اجرائی دقیق مقررات
• نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب بر طبق قانون
• نظارت بر نگهداری اسناد و دفاتر مالی و تنظیم گزارشهای
• نگهداری، حفظ، حراست، تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها، سپرده ها
• نظارت بر نگهداری حساب اموال مجتمع
• مراقبت و نظارت مستمر در تنظیم حساب
• پیگیری های لازم در جهت واریز ومستهلک نمودن تنخواه گردان.