جاوید حمیدی فر
تلفن:
37633900-054
نمابر:
رایانامه:


 

شرح وظايف مدیر امور مالی مجتمع:

• امضا اسناد، سایر مدارک مالی، چکهای صادره مربوط به حسابهای مجتمع

• برنامه ریزی و تعیین روشهای مناسب جهت انجام امور جاری و اجرائی دقیق مقررات

• نظارت بر امور مالی و محاسباتی، نگهداری و تنظیم حساب بر طبق قانون

• نظارت بر نگهداری اسناد و دفاتر مالی و تنظیم گزارشهای

• نگهداری، حفظ، حراست، تحویل و تحول وجوه، نقدینه ها، سپرده ها

• نظارت بر نگهداری حساب اموال مجتمع

• مراقبت و نظارت مستمر در تنظیم حساب

• پیگیری های لازم در جهت واریز ومستهلک نمودن تنخواه گردان.