اداره رسیدگی به اسناد

شرح وظايف اداره رسیدگی به اسناد مجتمع:

• رسیدگی وکنترل کلیه اسناد هزینه و سایر پرداختهای واحد ها و مطابقت آنها با قوانین مربوط به منظور اعمال نظارت مالی
• مطالعه قوانین و مقرارات مالی و محاسباتی و تبصره های بودجه سالانه و ضوابط اجرایی بودجه هر سال و رعایت دقیق مفاد آنها در رسیدگی به اسناد و مدارک پرداختها
• رسیدگی به تنخواه گردان و اسناد هزینه عاملین ذیحساب و اعمال نظارت بر تنخواه گردانهای مذکور به دستور ذیحساب
• نگهداری آرشیو منظم از قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و دستور العملها و بخشنامه های لازم در امر نظارت مالی
• رعایت قوانین و مقررات مربوط به کسور قانونی و بدهی های اجرایی واعمال نظارت بر کسر صحیح کسور مذکور.

 
 کارشناس:
تلفن : 05437630093