اداره دفتر اداری و تنظیم حساب

شرح وظايف مدیر اداره ی دفتر اداری و تنظیم حساب مجتمع:

• صدور برگه های محاسباتی ( اسناد حسابداری) بر اساس وقایع مالی و ثبت آنها در دفاتر حسابداری
• ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه ،کل و معین برای حسابهای مستقل
• تنظیم و نگهداری حساب ماهانه و نهایی وزارتخانه و ارسال به موقع آن به مراجع قانونی ذیربط.
حفظ و نگهداری دفاتر و برگه های حسابداری
 • نگهداری حسابهای معین برای پیش پرداختها و عالی الحسابهای جاری و سنواتی و سپرده ها و بانک  و سایر اقلام مورد نیاز ذیحساب و تهیه گزارشهای لازم جهت پیگیری این قیبل حسابها
• رسیدگی و کنترل حسابهای بانکی قابل برداشت وغیر قابل برداشت وتنظیم به موقع صورت مقایرت بانکی و پیگیری لازم در رفع مقایرتهای موجود در حسابهای بانکی وارائه گزارش لازم گزارش لازم به ذیحساب در مورد اقلام مورد مشکوک مورد مشاهده در حسابهای بانکی.

کارشناس : خانم آریان

 تلفن : 05437630093