شرح وظايف اداره اموال مجتمع:

• اعمال نظارت برحفظ و حراست و نگهداری حساب اموال دولتی در وزارتخانه
• نگاهداری دفاتر اموال وزارتخانه
• پلاک کوبی اموال خریداری شده هنگام تحویل به واحد های تابعه
• دریافت حساب اموال از امنای اموال
• تنظیم حساب اموال وزارتخانه و ارسال آن به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی ودارایی
• رسیدگی به حساب امنای اموال واحدها
• نظارت بر تحویل وتحول امنای به دستور ذیحساب
• نظارت بر انبار گردانی اموال منقول در پایان سال و اعمال کنترلهای مقطعی به دستور ذیحساب
• ارائه گزارشهای لازم به منظور فراهم آوردن امکان اعمال نظارت ذیحساب.
 
کارشناس: آقای مسلم دهواری
تلفن: 05437630093