معاونت اداری مالی و مدیریت منابع

دکتر محمد طاهر میرکزهی

استادیار تغذیه طیور

تلفن: 37633387-054
نمابر:
رایانامه: mt_mirakzehi@yahoo.com
  m.mirakzehi@saravan.ac.ir
    

اهم وظايف معاونت اداری مالی و مدیریت منابع مجتمع:

 همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه

 نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به اموراداری، استخدامی، مالی و معاملاتی دانشگاه

  نظارت و رسیدگی برحسن اجرای پروژه های عمرانی دانشگاه

  ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات موجود

  رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف

 

  ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

   اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه


   شرکت در شوراها، کمسیون ها، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه


   نظارت، رسیدگی و پیگیری تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط

 

 

 

 

   تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه

   انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط

 

   بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح

   همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن.