دبیرخانه و بایگانی

اهم وظايف و مسئوليت هاي اين واحد عبارتند از:
• نگهداري و تنظيم پرونده هاي كليه دانشجويان
• تشکیل پرونده برای دانشجویان جدید
• بایگانی مکاتبات در پرونده ها
• ثبت نامه های وارده و ارجاع به واحدهای مربوطه
• ثبت نامه های خروجی و ارسال آنها
• نگهداري كليه نامه هاي اداره كل آموزش

کارشناس :