اهم وظايف و مسئوليت هاي اين واحد عبارتند از:
• صدورمجوز ثبت نام
• نام‌ نويسی و تشکیل پرونده در بدو ورود
• صدور کارت دانشجويی
• بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو از نظر سنوات تحصیلی وحضور مداوم
• مسائل مربوط به نظام‌ وظيفه
• صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ادارات مختلف (راهنمايي و رانندگي، نظام وظيفه، کميته امداد، بهزيستي و ...)

کارشناسان : خانم نورا، خانم سپاهیان، خانم سارانی، آقای جنگی زهی