مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دانشجويان ورودي جديد
• اصل گواهی نامه موقت دیپلم و ریز نمرات آن
• اصل گواهی نامه موقت پیش دانشگاهی و ریز نمرات
• ارائه فیش ارزش تحصیلی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی پس از ثبت نام تا پایان نیمسال اول 92 (مراجعه به اداره پست )
• فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات و کپی کارت ملی پشت و رو
• عکس تمام رخ 4*3 تهیه شده در سال جاری 6قطعه
• موافقت نامه سازمان متبوع برای شاغلین دولت با ارائه تصویر حکم کارگزینی
 

مدارک مورد نياز جهت تکميل پرونده نظام وظيفه دانشجويان ورودي جديد
• فتوکپی شناسنامه از کلیه صفحات
• کپی کارت ملی پشت و رو
• اصل دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت برای متولدین سال 72 وماقبل آن (متولدین 73 درصورت داشتن دفترچه ارائه آن الزامی است)
• فتوکپی از گواهی دیپلم و پیش دانشگاهی
• فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت خدمت
• فتوکپی از حکم کارگزینی برای کارمندان

**تذکر: مراجعه کلیه دانشجویان پسراعم از مشمول وغیر مشمول، پایان خدمت، معافیت و... به واحد مشمولین الزامی است.