هم وظايف و مسئوليت هاي اين واحد عبارتند از:
• بررسي پرونده فارغ التحصيلي شامل کنترل ريزنمرات، کنترل مدارک ثبت نامي ، کنترل تغييرات انجام شده در ريزنمرات ، بررسي مدارک ارسالي از طرف دانشکده ها ودر نهايت تأييد مراتب فراغت از تحصيل و تعيين نوع مدرک تحصيلي استحقاقي
• ثبت فراغت از تحصيل
• صدور گواهینامه موقت فراغت ازتحصيل
• صدور دانشنامه و ريز نمرات رسمی
• صدور تأييديه فراغت از تحصيل
• تعيين رتبه
• ادغام سوابق دانشجويي و مدارک فارغ التحصيلي ارسالي از سوي دانشکده ها و تشکيل پرونده جديد در بايگاني فارغ التحصيلان
• ثبت مشخصات فارغ التحصيل در سوابق بايگاني
• امور مربوط به جشن فارغ‌التحصيلی
• لغو تعهد آموزش رایگان.

کارشناس : خانم نورا