مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تکمیل پرونده های دانشجویان براي انجام امور دانش آموختگی
• عکس (4*36قطعه
• اصل کارت دانشجویی
• اصل و کپی کارت پایان خدمت یک سری (پشت و رو)
• اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه به همراه اصل (دوسری)
• اصل و کپی کارت ملی دوسری (پشت و رو)
• اصل و کپی مدرک دیپلم (یک سری)
• اصل و کپی مدرک پیش دانشگاهی(یک سری)
• فرم تسویه حساب
• تحویل کلیه فیش های واریزی دوران تحصیل