آیین نامه ها

مجموعه مقررات و آیین نامه آموزشی و پژوهشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته    Word - PDF
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی سراوان    Word - PDF 
شیوه نامه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی سراوان    Word - PDF 
دستورالعمل های پایان نامه، مراحل دفاع و نحوه انتخاب اساتید راهنما و مشاور    Word - PDF
آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته    Word - PDF