امور آزمایشگاه ها

 دکتر اصغر حواجه
دکتری بیو سیستماتیک جانوری
تلفن:
05437640027
نمابر:
رایانامه:
    


آزمايشگاه های فعال در مجتمع آموزش عالی سراوان عبارتند از:

بخش شيمی

    - اسانس گیری
    - عصاره گیری
    - اندازه گیری غلظت مواد موثره به کمک uv-Vis. 


بخش گیاه پزشکی

     - شناسایی بیماریها و آفات گیاهی


سایر آزمايشگاه ها

     - آزمایشگاه فیزیک و مکانیک
     - آزمایشگاه بیوتکنولوژی
     - آزمایشگاه آب و خاک

کارشناس آزمایشگاه: آقای مهدی حسین بر