اعتبار سنجی نشریات


اعتبار سنجی نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و بین المللینشریات داخلی
 
        معتبر داخلی:
 
 
        باستحضار می رساند چنانچه نشریه ای در لیست نشریات وزارت علوم بهداشت و حوزه های علمیه به شرح فوق نباشد قابل تایید و امتیازدهی توسط   این معاونت نمی باشد. لذا در انتخاب نشریات علمی- پژوهشی مصوب وزارتین جهت انتشار مقالات فارسی دقت شود


نشریات بین المللی

 

         نشریات نامعتبر بین المللی

          فهرست نشریات بین المللی نامعتبر
 
         باستحضار می رساند فهرست نشریات نامعتیر اعلام شده . نشریاتی است که توسط وزارت علوم دانشگاههای معتبر در سطح کشورنامعتبر اعلام شده

         نشریات یغماگر

        فهرست نشریات معتبر بین اللمللی
   


         بدیهی است قبل از انتشار مقاله در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده در پایگاه استنادی wos نشریه مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر جستجو نمایید. نشریاتی که دارای نمایه jcr  می باشند ممکن است در لیست نشریات نامعتبر نیز معرفی شده باشند.
 
پایگاه های اعتبار سنجی نشریات