گروه علوم اقتصادی - اقتصاد نظری

  عبدالرشید جام نیا
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ar.jamnia@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  احمد نور وحیدی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ahmadnoorvahidi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  مجید کریم زاده
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

karimzadeh@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محمد رضا ساسولی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

sasouli@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  امام بخش تیره عیدوزهی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

e.eidouzehi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی