گروه حسابداری

  منصور نیک پناه
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

m.nikpanah@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  عراز نطری
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

araznazari@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  راضیه گلدرزهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

ar.jamnia@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سعید سپاهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

saeedsepahi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محسن دهمرده قلعه نو
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

dahmarde.mohsen@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سامان خاک سفیدی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

khaksefidi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی