گروه مهندسی برق

  مرتضی یوسفی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mo.yousefi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  ملیحه میری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

malihe.miri@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 

 

 

 

 
  طاره شکوهی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محبوبه خمری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mahboobe.khammari@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  منصوره پوره جعفر
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

m.s.pourjafar@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی