گروه مهندسی فناوری اطلاعات

  مریم عاشوری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
   شایسته طباطبایی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

shtabatabaey@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  محمد اکبرشیخ زاده
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسیفنلوری اطلاعات

noornet1@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی