گروه گیاهپزشکی

  حسین مرادی بیدختی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hossmor@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  کیما کوهستانی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

kuhestani_59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  مجید علیخانی کو پایی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

m.alikhani@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سید مسعود ضیایی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

ziaeimasoud@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  احمد رضا شاهرخی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hafezreza@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  فاطمه حمزه وی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

fatemehhamzavi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  مجید جعفری
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

majafari59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی