اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


  عبدالرشید جام نیا
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ar.jamnia@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  احمد نور وحیدی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ahmadnoorvahidi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مجید کریم زاده
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

karimzadeh@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد رضا ساسولی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

sasouli@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  امام بخش تیره عیدوزهی
   دانشکده علوم انسانی
   علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

e.eidouzehi@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مرتضی یوسفی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mo.yousefi@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  ملیحه میری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

malihe.miri@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 

  مریم عاشوری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
   شایسته طباطبایی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی فناوری اطلاعات

shtabatabaey@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد اکبرشیخ زاده
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسیفنلوری اطلاعات

noornet1@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 


 

  محسن فراهی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohsen.farahi62@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مهدیه فدایی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

fadaimahdiye@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  وحیده عبدالهی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

pajohesh.unit@gmail.com  
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  فرهاد ذوالفغاری
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

f.zolfaghari@ut.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  ابوالفضل داروی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

a.davari@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  حسین جهانتیغ
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

hjahantigh5@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 

 

 


  محمد طاهر میرکزهی
   دانشکده کشاورزی
   علوم دامی

mt_mirakzehi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  حسن صالح
   دانشکده کشاورزی
   علوم دامی

hsaleh.um@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  منوچهر یوسفی
   دانشکده کشاورزی
   علومی دامی

m_usofi2001@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 


  منصور سعیدی گراغانی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

msg_saeady@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  زهرا خشنودی فر
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

khoshnodifz@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  اصغر خواجه
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

asgharmn @yahoo.co.uk
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سید ابو القاسم برآبادی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

Barabadi.a@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  فاطمه ارتیاعی
   دانشکده کشاورزی
   گروه ترویج و آموزش کشاورزی

safura1981@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 

 

 


  حسین مرادی بیدختی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hossmor@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  کیما کوهستانی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

kuhestani_59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مجید علیخانی کو پایی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

m.alikhani@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سید مسعود ضیایی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

ziaeimasoud@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  احمد رضا شاهرخی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

hafezreza@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  فاطمه حمزه وی
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

fatemehhamzavi@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مجید جعفری
   دانشکده کشاورزی
   گیاه پزشکی

majafari59@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 

 

 

 


  سید میثم مظلوم زاده
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mazloumzadeh@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  خالد سلیمی
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

k.salimi@saravan.ac.ir
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  میترا جباری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

mitra_jabbary@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

 
  سید رضا امیری
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

seyedrezaamiri@yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد ادیبیان
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

m_adibian2000 @yahoo.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محمد رضا ریگی
   دانشکده کشاورزی
   تولیدات گیاهی

rezarigi@gmail.com
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  

 

 

 


  مجتبی محمدی
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohamadi613@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  فاطمه نرماشیری
   دانشکده منابع طبیعی
   احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

Narmashiri@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  جواد روستاخیز
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

j.roustakhiz@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  زهرا صادقی
   دانشکده کشاورزی
   گیاهان دارویی

sadeghi.phytochem@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  وحید رضا امیر اسماعیلی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

v.amiresmaeili@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  مریم ناجی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  پرویز حسینی سرجو
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی عمران

p.hosseini.s@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  طاره شکوهی
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محبوبه خمری
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

mahboobe.khammari@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  منصوره پوره جعفر
   دانشکده فنی و مهندسی
   مهندسی برق

m.s.pourjafar@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  منصور نیک پناه
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

m.nikpanah@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  عراز نطری
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

araznazari@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  راضیه گلدرزهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

ar.jamnia@saravan.ac.ir 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سعید سپاهی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

saeedsepahi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  محسن دهمرده قلعه نو
   دانشکده علوم انسانی
   حسابداری

dahmarde.mohsen@yahoo.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی          

  
  سامان خاک سفیدی
   دانشکده علوم انسانی
    حسابداری

khaksefidi@gmail.com 
           مشاهده سوابق علمی و پژوهشی