اعضای هیات علمی

اعضای هیات علمی


عبدالرشید جام نیا
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ar.jamnia@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


احمد نور وحیدی
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

ahmadnoorvahidi@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مجید کریم زاده
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

karimzadeh@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


محمد رضا ساسولی
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

sasouli@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


امام بخش تیره عیدوزهی
دانشکده علوم انسانی
علوم اقتصادی- اقتصاد نظری

e.eidouzehi@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مرتضی یوسفی
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی برق

mo.yousefi@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


ملیحه میری
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی برق

malihe.miri@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 

مریم عاشوری
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات

maryam.ashoori@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشیمحمد اکبرشیخ زاده
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسیفنلوری اطلاعات

noornet1@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 
محسن فراهی
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohsen.farahi62@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مهدیه فدایی
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

fadaimahdiye@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


وحیده عبدالهی
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

pajohesh.unit@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


فرهاد ذوالفغاری
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

f.zolfaghari@ut.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


ابوالفضل داروی
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

a.davari@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


حسین جهانتیغ
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

hjahantigh5@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 

 

 

 


محمد طاهر میرکزهی
دانشکده کشاورزی
علوم دامی

mt_mirakzehi@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


حسن صالح
دانشکده کشاورزی
علوم دامی

hsaleh.um@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


منوچهر یوسفی
دانشکده کشاورزی
علومی دامی

m_usofi2001@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 


منصور سعیدی گراغانی
دانشکده کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

msg_saeady@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


زهرا خشنودی فر
دانشکده کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

khoshnodifz@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


اصغر خواجه
دانشکده کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

asgharmn @yahoo.co.uk
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


سید ابو القاسم برآبادی
دانشکده کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

Barabadi.a@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


فاطمه ارتیاعی
دانشکده کشاورزی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

safura1981@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 

 

 

 


حسین مرادی بیدختی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

hossmor@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


کیما کوهستانی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

kuhestani_59@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مجید علیخانی کو پایی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

m.alikhani@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


سید مسعود ضیایی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

ziaeimasoud@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


احمد رضا شاهرخی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

hafezreza@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


فاطمه حمزه وی
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

fatemehhamzavi@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مجید جعفری
دانشکده کشاورزی
گیاه پزشکی

majafari59@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 

 

 

 

 


سید میثم مظلوم زاده
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

mazloumzadeh@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


خالد سلیمی
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

k.salimi@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


میترا جباری
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

mitra_jabbary@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


سید رضا امیری
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

seyedrezaamiri@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


محمد ادیبیان
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

m_adibian2000 @yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


محمد رضا ریگی
دانشکده کشاورزی
تولیدات گیاهی

rezarigi@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


 

 

 


مجتبی محمدی
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

mohamadi613@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


فاطمه نرماشیری
دانشکده منابع طبیعی
احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی

Narmashiri@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


جواد روستاخیز
دانشکده کشاورزی
گیاهان دارویی

j.roustakhiz@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


زهرا صادقی
دانشکده کشاورزی
گیاهان دارویی

sadeghi.phytochem@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


وحید رضا امیر اسماعیلی
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی عمران

v.amiresmaeili@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


مریم ناجی
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی عمران


مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


پرویز حسینی سرجو
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی عمران

p.hosseini.s@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


طاره شکوهی
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی برق

toktam.shokohi@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


محبوبه خمری
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی برق

mahboobe.khammari@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


منصوره پوره جعفر
دانشکده فنی و مهندسی
مهندسی برق

m.s.pourjafar@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


منصور نیک پناه
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

m.nikpanah@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


عراز نطری
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

araznazari@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


راضیه گلدرزهی
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

ar.jamnia@saravan.ac.ir
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


سعید سپاهی
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

saeedsepahi@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


محسن دهمرده قلعه نو
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

dahmarde.mohsen@yahoo.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی


سامان خاک سفیدی
دانشکده علوم انسانی
حسابداری

khaksefidi@gmail.com
مشاهده سوابق علمی و پژوهشی